Izkaa.

43 teksty – auto­rem jest Iz­kaa..

` Jak ta dur­na ćma w piep.... żarówkę.7 sierpnia. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 sierpnia 2011, 11:52

` Nie wszys­tko stoi za sprawą pieniądza. Niektóre rzeczy nie są te­go war­te. Nie wszys­tko można ku­pić, a jed­nak nie wszys­cy pot­ra­fią to pojąć. Pieniądze, Miłość, Seks - x % ludzkości sta­wia to na pier­wszym miejscu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 grudnia 2010, 22:06

` Masz dwie szan­sy: Pier­wszą i Os­tatnią . 

myśl
zebrała 82 fiszki • 16 listopada 2010, 19:03

` Ni­kogo ani nic nie da się od tak za­pom­nieć lub całko­wicie wy­mazać z pa­mięci. Jest to częścią nas, uk­rytą gdzieś w naj­czar­niej­szych za­kamar­kach po­kazując swój pa­zur w naj­mniej ocze­kiwa­nych sytuacjach.

7 lis­to­pada 2010 r. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 7 listopada 2010, 15:44

` Ot­rząsając się z jed­nej miłości możesz szyb­ko wpaść w drugą.


31.10.2010 r. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 31 października 2010, 11:42

` Kiedy do­rosnę będę ta­ki dużym roz­ciągniętym swet­rem rzu­conym w kąt o którym przy­pom­ni się wte­dy gdy nie będzie miało się w co ubrać.

15. 10. 2010 r. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 15 października 2010, 22:49

` Może stwier­dzisz że jes­tem idiotką, kom­pletną idiotką ale to jest tak jak­bym uciekła z psychiat­ry­ka i byłoby mi z tym dobrze.

1 paździer­ni­ka 2010r. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 1 października 2010, 22:11

` To jest ta­ka tęskno­ta o której on nie ma pojęcia, a mo­je ser­ce toczy walkę z rozumem.26 września 2010 r. 

myśl
zebrała 79 fiszek • 26 września 2010, 14:59

` Je­dynie co nas łączy te­raz to, to że od­dycha­my tym sa­mym powietrzem. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 30 maja 2010, 20:42

` Pat­rząc na Ciebie zaczy­nam do­pat­ry­wać się w Twoich pożądających mnie oczach cze­goś, cze­go nig­dy mi nie po­wie­działeś. Może nie umiałeś ? Nie chciałeś ? 

myśl
zebrała 60 fiszek • 6 maja 2010, 21:51
Izkaa.

hm

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Izkaa.

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność